Preponsko jahanje


PAD JAHAČA ILI KONJA (na način da se jahač mora iznova popeti u sedlo) rezultira isključenjem iz utakmice.

ODBIJANJE POSLUŠNOSTI (zaustavljanje pred preprekom) kažnjava se sa 4 kaznena boda. U slučaju trećeg odbijanja poslušnosti par se isključuje iz utakmice.

BODOVANJE UTAKMICA najčešće se odvija prema TABLICI A. To su utakmice u kojima se pogreške u parkuru kažnjavaju kaznenim bodovima.

BARIJERE - utakmica snage i umijeća, u kojoj je šest visinskih prepona postavljeno u liniji na udaljenosti od oko 11 metara. Sve prepone mogu biti postavljene na jednaku visinu ili da progresivno rastu, primjerice 110 cm, 120 cm itd. ili su pak prve dvije prepone visine 120 cm, sljedeće dvije 130 cm itd. U slučaju neposlušnosti konja natjecatelj nastavlja na preponi na kojoj je došlo do pogreške. Prvi baraž održava se na šest prepona, a od drugog baraža nadalje broj prepona može se smanjiti.


PARKUR je zatvoreni teren s postavljenim preponama za natjecanje, koje se preskače određenim redoslijedom. Parkur je ujedno i naziv za raspored prepona u skakalištu.

BARAŽ je uže (dodatno) natjecanje koje određuje pobjednika u utakmici. U baražu se može nastupiti odmah nakon osnovnog parkura (američki baraž) ili nakon što nastupe svi natjecatelji u osnovnom parkuru. U baražu se preskače manji broj prepona koje su obično za 10 cm više od prepona u osnovnom parkuru.

BRZINA I TOČNOST imaju vrlo važnu ulogu, posebice u dodatnom natjecanju, tzv. Baražu u kojem se natječu jahači i konji koji su osnovni parkur prošli bez kaznenih bodova ili pak s istim brojem kaznenih bodova. Ako su natjecatelji i baraž završili bez kaznenih ili s istim brojem bodova, o pobjedniku odlučuje - brzina.

VRIJEME u kojem treba svladati određeni zadatak zadano je, a prekoračenje zadanog vremena se kažnjava kaznenim bodovima.


RASTUĆE POTEŠKOĆE – specijalna utakmica koja se održava na 6, 8 ili 10 prepona koje su postepeno sve teže. Pozitivni bodovi dobivaju se kako slijedi: 1 bod za 1. preskočenu preponu, 2 boda za 2. preponu itd. Za srušenu preponu ne dobivaju se bodovi niti se dodjeljuju negativni bodovi. U slučaju baraža, prepone se preskaču istim redoslijedom kao i u osnovnom parkuru te zadržavaju isti broj bodova. Uz zadnju preponu u parkuru može se postaviti izborna prepona - Joker – teža od zadnje prepone (donosi dvostruki broj bodova). U slučaju rušenja Jokera njegovi se bodovi odbijaju od dotad osvojenih bodova.

DVOJNI PARKUR - specijalna utakmica u parovima, gdje se natjecateljski parovi natječu jedan protiv drugog. Svaka pogreška, bez obzira na vrstu (rušenje, odbijanje, istrčavanje) kažnjava se jednim kaznenim bodom. Natjecatelji se natječu međusobno i istovremeno na dvije jednake putanje. Pobjednici svake od eliminacijske manše kvalificiraju se u grupama po dva za sljedeću eliminacijsku manšu i tako sve dok se ne dobiju dva finalista koji međusobno odlučuju o pobjedniku utakmice.